ÖZET YAZIM KURALLARI

Özetler “Microsoft Word” Dosya sürümünde (.doc ya da .docx) Türkçe yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti; Türkçe karakter kullanılmadan, “Sbt2016 alt tire sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve tam soyadı dosya adı olarak verilip (Örneğin Ahmet Yılmaz için; Sbt2016_AYilmaz.doc gibi) kaydedilmelidir.
Sayfa boyutu: A4 (29,7×21,0 cm) olmalıdır.
Kenar Boşlukları: Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yazı karakteri: Times New Roman tipinde kullanılmalıdır.
Satır aralığı: Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.
Başlık: Çalışmanın içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır. Kalın karakterlerle kelimelerin baş harfleri büyük karakter, diğer harfler küçük karakter, bağlaçların baş harfleri küçük karakterde olacak biçimde yazılmalıdır. Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 12 punto olmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (takson isimleri italik yazılmalı ve otör isimleri içermemelidir) ve en fazla 2 satır olmalıdır.
Yazar(lar): Yazar isimleri açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam verilmeli ve isimlerin altında belirtilmelidir. Ortalanmış, sadece baş harfleri büyük karakter, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto yazılmalı, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır.
Adres(ler): Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi italik, 10 punto yazılmalı, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmamalıdır. Adreslerin sonuna “Türkiye” ilave edilmesine gerek yoktur. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.
Alt başlıklar ve metin: İki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto ve sadece başlık kalın yazılmalıdır. Özet metni başlıklar halinde “Giriş", "Gereçler ve Yöntemler", "Bulgular", "Sonuç ve Tartışma" kısımlarını içermelidir. En fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. "Teşekkür" bölümü olacak ise üç satırı geçmemelidir. Proje desteği var ise bu kısımda belirtilmelidir. "Kaynakça" yazılmamalıdır. Metinde çizelge ve şekil olmayacaktır.
Giriş bölümünde; konu ile ilgili olarak yapılmış belli başlı çalışmalar ve çalışmanın getirdiği yenilik belirtilmelidir. Çalışmanın amacı açıkça ifade edilmelidir.
Gereçler ve Yöntemler bölümünde; yapılan çalışmada kullanılan yöntem, deneyler ve işlemler anlaşılır bir biçimde verilmelidir.
Bulgular bölümünde elde edilen veriler açıkça ifade edilmelidir.
Sonuç ve Tartışma kısmında, yazar(lar) gözlem, ölçüm veya hesaplama sonuçlarını irdelemeli ve çalışmalarının "Giriş" bölümünde belirtilen bilimsel amaca katkısını açıkça belirtmelidir.
Sayfa sayısı: Metnin tamamı 400 kelimeyi ve 1 sayfayı geçmeyecektir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.Örnek Özet Gönderim Dosyası